Disc Golf Club WILD EAGLES

Klub Wild Eagles vznikl na podzim roku 2014, kdy byl zapsán do registru spolků. Základním účelem a hlavní činností spolku (klubu) je:

  1. provozovat discgolf a odbornou činnost v rámci zapojení do turnajů České asociace discgolfu, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky
  2. vytvářet široké možnosti pro rozvoj discgolfu pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže
  3. provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která užívá
  4. vést své členy a ostatní zájemce o discgolf k dodržování základních, sportovních, etických,estetických a mravních pravidel
  5. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci
  6. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji discgolfu, veřejného života a zdraví v místě své působnosti a zaměřovat se zejména na veřejně prospěšnou a osvětovou činnost
logo-wild-eagles

Hráči Wild Eagles

Podívejte se na profily našich háčů. Dozvíte se, čeho už dosáhli, čím nejraději hází a také co rádi dělají mimo hřiště.

DiscGolfPark Králíky

Naše domácí hřiště se nachází v Králíkách. Pravidelně na něm pořádáme turnaje a staráme se o jeho údržbu.

Jak šel čas

Nabízíme vám náhled na časovou osu, která znázorňuje největší úspěchny a milníky našeho klubu.

DGC Wild Eagles, z.s.

Od roku 2014 fungujeme jako řádně zapsaný spolek. Naše stanovy ctíme a věříme v to, co děláme.